ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ สถานพัฒนาคณาจารย์

# TITLE/AUTHOR CALL NO PUBYEAR ITEM's
1 1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน : เน้นแก้ไขปัญหาการเรียนแบบเชิงรุก ตรงจุด เร่งด่วน ด้วยตนเอง / ครูแว่น (โชติกานต์ เที่ยงธรรม) LB1060 ช93 2556 2556 1
2 10 best teaching practices : how brain research and learning styles define teaching competencies / Donna Walker Tileston. LB1775.2 T54 2011 2011 1
3 100 ideas for teaching design and technology / David Spendlove. TS171.4 S66 2008 2008 1
4 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี LB1025 ท65ส6 2546 2546 1
5 17th SUT Suranaree Unversity of Technology [videorecording] / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 1035 1
6 4th Asia-Pacific Conference on Problem-based learning [electronic resource] LB1028.38 A84 2002 2002 6
7 50 คำถาม - คำตอบ : เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของ สมศ. จ ร63 ร63 1
8 A concise guide to college success : carpe diem / John Arthur LB2343.3 A78 2004 2004 1
9 A guide to teaching introductory psychology / Sandra Goss Lucas. BF77 G66 2008 2008 1
10 A guide to teaching statistics : innovations and best practices / Michael R. Hulsizer and Linda M. Woolf. QA276.18 H86 2009 2009 1
11 A whole new engineer : the coming revolution in engineering education / David E. Goldberg, Mark Somerville ; with Catherine Whitney. T171.F73 G64 2014 2014 1
12 Active learning [videorecording] : กลยุทธ์การสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บรรยาย 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ / โดย กองพัน อารีรักษ์ VCD 1451 1
13 Advanced Excel รวมสุดฮิตเทคนิคการใช้งานฐานข้อมูล / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ HF5548.4.M523 ว65 2549 2549 1
14 All in one : policies, QA and cooperation / Burean of Higher Education Standards, Ministry of University Affairs LB2324 A44 2003 2003 1
15 Amsterdam the Netherlands 2010. LA829.A5 A57 2010 2010 1
16 Analyzing the curriculum / George J. Posner. LB1570 P64 2004 2004 1
17 Andalusia, Spain 2010. LA910.9.S6 A52 2010 2010 1
18 Applying the science of learning / Richard E. Mayer. LB1060 M39 2011 2011 1
19 Assessing 21st century skills : a guide to evaluating mastery and authentic learning / Laura Greenstein. LB3051 G73 2012 2012 1
20 Assessment and student success in a differentiated classroom / Carol Ann Tomlinson and Tonya R. Moon. LB1031 T65 2013 2013 1
21 Back to good teaching : diversity within tradition / John Halliday. LB1025.3 H34 1996 1996 1
22 Balanced assessment : from formative to summative / Kay Burke. LB2822.75 B87 2010 2010 1
23 Behavioral assessment & performance assessment in classroom [videorecording] / โดย ดนัย วังสตุรค VCD 1332 2
24 Berlin, Germany 2010. LA775.B5 B47 2010 2010 1
25 Best practices for flipping the college classroom / edited by Julee B. Waldrop and Melody A. Bowdon. LB2395.7 B47 2016 2016 1
26 Bio Bio region Chile 2010. LA560.4.C3 B56 2010 2010 1
27 Brain-based learning / Eric Jensen. LB1060 J45 2000 2000 1
28 Brilliant presentation : what the best presenters know, do and say / Richard Hall. HF5718.22 H34 2008 2008 1
29 Capacity building for local resources decentralization : Proceedings of Asia-Pacific International Conference on 13-16 November 2001 at Faculty of Humanities and Social Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand HD50 C37 2001 2001 1
30 Catalonia, Spain 2010. LA910.9.S6 C37 2010 2010 1
31 Cement pozzolan and concrete = ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต / ปริญญา จินดาประเสริฐ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล TA434 ป462ค6 2552 2552 1
32 Challenging professional learning / edited by Sue Crowley. LC1059 C32 2014 2014 1
33 Classroom assessment : what teachers need to know / W. James Popham. LB3051 P614 2002 2002 1
34 Classroom assessment techniques : a handbook for college teachers / Thomas A. Angelo, K. Patricia Cross. LB2822.75 A54 1993 1993 1
35 Classroom instruction that works : research-based strategies for increasing student achievement / Ceri B. Dean ... [et al.]. LB1025.3 C42 2012 2012 1
36 Classroom instructional tactics [by] W. James Popham [and] Eva L. Baker. LB1025.2 P628 1973 1973 1
37 Classroom teaching skills / James M. Cooper, general editor ; Cognition and Technology Group at Vanderbilt (CTGV) ... [et al.]. LB1025.3 C56 1999 1999 1
38 Co-teaching that works : structures and strategies for maximizing student learning / Anne M. Beninghof. LB1029.T4 B46 2012 2012 1
39 Concrete repair and maintenance = การซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา / คณะผู้จัดทำ เริงศักดิ์ นนทิเมธากุล, อนันต์ ลีราภิรมย์ TA681 ร76 2552 2552 1
40 Connecting the dots : developing student learning outcomes and outcomes-based assessments / Ronald S. Carriveau. LB3051 C37 2016 2016 1
41 Creative teaching : an evidence-based approach / Dennis Sale. LB1025.3 S34 2015 2015 1
42 Critical thinking skills for dummies / by Martin Cohen. LB1590.3 C64 2015 2015 1
43 Critical thinking: a campus life casebook / Madeleine Picciotto LB2395.35 P53 2004 2004 1
44 Designing and using tools for educational assessment / Madhabi Chatterji. LB3051 C453 2003 2003 1
45 Developing teaching and learning in higher education / Gill Nicholls LB2331 N53 2002 2002 1
46 Discussion as a way of teaching : tools and techniques for democratic classrooms / Stephen D. Brookfield, Stephen Preskill. LB2331 B679 1999 1999 1
47 E-government toolkit for developing countries / [project team Neeta Verma, Mohan Das VS and Sonal Kalra] JQ1745.A1 V47 2005 2005 1
48 Educational psychology / John W. Santrock. LB1051 S26 2001 2001 1
49 Effective grading : a tool for learning and assessment in college / Barbara E. Walvoord, Virginia Johnson Anderson. LB2368 W35 2010 2010 1
50 Effective instructional strategies : from theory to practice / Kenneth D. Moore. LB1025.3 M66E3 2012 2012 1
51 Effective online teaching : foundations and strategies for student success / Tina Stavredes. LB1044.87 S83 2011 2011 1
52 Effective teaching methods / Gary D. Borich. LB1025.3 B67 2004 2004 1
53 Engaging ideas : the professor's guide to integrating writing, critical thinking, and active learning in the classroom / John C. Bean. PE1404 B35 2011 2011 1
54 Essentials of online course design : a standards-based guide / Marjorie Vai and Kristen Sosulski. LB1044.87 V35 2011 2011 1
55 Facilitating learning in the 21st century : leading through technology, diversity and authenticity / Piet Van den Bossche, Wim H. Gijselaers and Richard G. Milter, editors. HF1106 F33 2013 2013 1
56 Fall love songs [soung recording] VCDS 0260 1
57 Flexible learning in higher education / edited by Winnie Wade ... [et al.] LB2331 F54 1994 1994 1
58 Formative assessment : making it happen in the classroom / Margaret Heritage ; foreword by James W. Stigler. LB3051 H47 2010 2010 1
59 Graduate bulletin : Institute of Engineering Suranaree Universitiy of Technology / Institute of Engineering, Suranaree Universitiy of Technology มทส สววศ 12.3.1 2007 2007 1
60 Handbook of research on learning and instruction / edited by Richard E. Mayer and Patricia A. Alexander. LB1060 H36 2011 2011 1
61 High-impact instruction : a framework for great teaching / Jim Knight. LB1025.3 K65 2013 2013 1
62 Higher education in regional and city development : Antioquia, Colombia 2010. LA565.4.A5 H53 2012 2012 1
63 Higher education in regional and city development : Lombardy, Italy 2011. LA799.L6 H53 2011 2011 1
64 Higher education in regional and city development : Southern Arizona, United States 2011. LA237.3.A7 H53 2011 2011 1
65 Higher education in regional and city development : The Free State, South Africa 2012. LA1544.O73 H53 2012 2012 1
66 Higher education in regional and city development : The Galilee, Israel 2011. LA1444.G3 H53 2011 2011 1
67 Higher order thinking in science classrooms : students' learning and teachers' professional development / by Anat Zohar. Q181 Z58 2004 2004 1
68 How learning works : seven research-based principles for smart teaching / Susan A. Ambrose ... [et al.] ; foreword by Richard E. Mayer. LB1025.3 H68 2010 2010 1
69 How to create a website : guiding priciples TK5105.888 H68 2005 2005 2
70 How we think : a restatement of the relation of reflective thinking to the educative process / by John Dewey ; with a foreword by Maxine Greene. BF441 D43 1998 1998 1
71 ICT in teacher education : case studies from the Asia-Pacific region / editor: Ellie Meleisea. LB1028.3 I37 2008 2008 1
72 Implementation and critical assessment of the flipped classroom experience / Abigail G. Scheg. LB1027.23 I56 2015 2015 1
73 Increasing student engagement and retention using classroom technologies : classroom response systems and mediated discourse technologies / edited by Charles Wankel, Patrick Blessinger ; in collaboration with Jurate Stanaityte, Neil Washington. LB1028.3 I53 2013 2013 1
74 Instructional design for classroom teaching and learning / Kevin Zook. LB1027.4 Z66 2001 2001 1
75 Instructional technology and media for learning / Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther and James D. Russell, Clif Mims. LB1028.3 S53 2014 2014 1
76 International conference on quality assurance in higher education : standards, mechanism and mutual recogntion Bangkok, Thailand 8-10 November 2000 / editor Grant Harman LB2349 Q35 2000 2000 4
77 Learning assessment techniques : a handbook for college faculty / Elizabeth F. Barkley and Claire Howell Major. LB2331 B34 2016 2016 1
78 Learning targets : helping students aim for understanding in today's lesson / Connie M. Moss, Susan M. Brookhart. LB1027.4 M67 2012 2012 1
79 Learning that lasts : integrating learning, development, and performance in college and beyond / Marcia Mentkowski and associates. LB1060 M464 2000 2000 1
80 Learning to teach / Richard I. Arends. LB1025.3 A74 2001 2001 2
81 Lifelong learning for engineers and scientists in the information age / Ashok Naimpally, Hema Ramachandran, Caroline Smith. LC5215 N35 2012 2012 1
82 Making thinking visible : how to promote engagement, understanding, and independence for all learners / Ron Ritchhart, Mark Church, Karin Morrison. LB1590.3 R63 2011 2011 2
83 Mind, brain, and education science : a comprehensive guide to the new brain-based teaching / Tracey Tokuhama-Espinosa. LB1060 T64 2011 2011 1
84 New learning environments [electronic resources] : teaching development grants(title on screen) / The Centre of the Advancement of University teaching, The University of Hong Kong. Z699.5.R47 N49 2002 2002 1
85 Outcome-based science, technology, engineering, and mathematics education : innovative practices / Khairiyah Mohd Yusof ... [et al.]. Q182.6 O88 2012 2012 1
86 Outcomes-based academic and co-curricular program review : a compilation of institutional good practices / Marilee J. Bresciani ; foreword by Ralph Wolff. LB3051 B73 2006 2006 1
87 Pattern in the teaching and learning of mathematics / edited by Anthony Orton. QA11 P38 1999 1999 1
88 Peer instruction : a user's manual / Eric Mazur. QC30 M39 2014 2014 2
89 Peer instruction [videorecording] : จากหลักการสู่การปฏิบัติจริง วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / บรรยายโดย พวงรัตน์ ไพเราะ VCD 1419 1
90 Personal development in counselling and psychotherapy / Sofie Bager-Charleson. WM18 B33 2012 2012 1
91 Planning and assessment in higher education : demonstrating institutional effectiveness / Michael F. Middaugh. LB2341 M53 2010 2010 1
92 Preparation for the Australian Universities Quality Agency (AUQA) panel visit (22-24 October) : some information to assist UNSW staff. LB2324 P73 2001 2001 1
93 Preparing to teach in the lifelong learning sector : the new award / Ann Gravells. LC1072.C56 G72 2012 2012 1
94 Presenting : deliver academic presentations with confidence / Graham Burton. LB2369 B87 2013 2013 2
95 Professionalism [videorecording] / วณิช วรรณพฤกษ์ VCD 1022 1
96 Promoting active learning through the flipped classroom model / Jared Keengwe, Grace Onchwari, James N. Oigara, [editors] LB1027.23 P75 2014 2014 1
97 Psychology and the teacher / Dennis Child. LB1051 C336 1997 1997 1
98 Psychology applied to teaching / Jack Snowman, Robert Biehler. LB1051 S66 2000 2000 2
99 Psychology in the classroom : reconstructing teachers and learners / Phillida Salmon. LB1060 S35 1995 1995 1
100 Qualitative content analysis in practice / Margrit Schreier. H62 S37 2012 2012 1
101 Qualitative research : an introduction to methods and designs / Stephen D. Lapan, MaryLynn T. Quartaroli and Frances Julia Riemer, editors. H62 Q83 2012 2012 1
102 Research and teaching : beyond the divide / Angela Brew. LB2326.3 B68 2006 2006 1
103 Researching your own practice : the discipline of noticing / John Mason LB1028 M367 2002 2002 1
104 Reshaping teaching in higher education : linking teaching with research / Alan Jenkins ... [et al.] LB2326.3 R49 2003 2003 1
105 Rethinking engineering education : the CDIO approach / Edward F. Crawley ... [et al.]. T65.3 R47 2014 2014 1
106 Rotterdam, the Netherlands. LA829.R6 R67 2010 2010 1
107 Royal decree establishing the Office for National Education Standards and Quality Assessment (pubic organization) B.E. 2543 Pam N37R6 N37R6 2
108 S.O.S. songs of soul [videorecording] : solo acoustic guitar / by Somrak Prayoonpitak VCD 1044 1
109 Science and science teaching : science is something you can do! / Sharon J. Sherman. LB1585 S44 2000 2000 1
110 Siam paradise [sound recording] : beautiful melodies for relaxing = สยามพาราไดซ์ / distributed by Wattanachai Music International Co. VCDS 0262 1
111 Siam platinum [sound recording] : beautiful melodies for relaxing / distributed by Wattanachai Music International Co. VCDS 0261 1
112 Standard criteria of Thai higher education / edited by Sangrawee Chaopricha, Suvichakorn Chinapha Pam M56 M56 2
113 Starting teaching : how to succeed & survive / Sue Cowley. LB1775 C69 1999 1999 1
114 State of Parana, Brazil 2011. LA555.4.B7 S72 2011 2011 1
115 State of Penang, Malaysia 2011. LA1235.4.M3 S72 2011 2011 1
116 State of Veracruz, Mexico 2010. LA429.A5 S73 2010 2010 1
117 Strategies for successful student teaching : a comprehensive guide / Carol Marra Pelletier. LB2157.U5 P39 2004 2004 1
118 Students helping students : a guide for peer educators on college campuses / Steven C. Ender, Fred B. Newton. LB1027.5 E52 2000 2000 1
119 Summer breeze [sound recording] : love songs. VCDS 0259 1
120 Sweet words [electronic resource] : the music of His Majesty the King of Thailand,vol. 2 : 11 compositions of His Majesty the King / arranged for classical guitar ; edited by Hucky Eichelmann. VCDS 0265 1
121 Talk like ted : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจและสร้างสรรค์ / คาร์ไมน์ แกลโล, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล PN4129 ก84 2558 2558 1
122 Teach smart : 11 learner-centered strategies that ensure student success / P. J. Caposey and Todd Whitaker. LB1027.23 C36 2014 2014 1
123 Teaching alone, teaching together : transforming the structure of teams for teaching / James L. Bess and associates. LB2331 B48 2000 2000 1
124 Teaching and learning STEM : a practical guide / Richard M. Felder, Rebecca Brent ; foreword by Barbara Oakley. Q181 F44 2016 2016 1
125 Teaching engineering : a beginne's guide / edited Madhu S. Gupta. T65 T42 1987 1987 2
126 Teaching for conceptual understanding in science / by Richard Konicek-Moran and Page Keeley. Q181 K667 2015 2015 1
127 Teaching large classes : tools and strategies / Elisa Carbone. LB2331 C37 1998 1998 1
128 Teaching large classes in higher education : how to maintain quality with reduced resources / edited by Graham Gibbs and Alan Jenkins LB2331 T42 1992 1992 1
129 Teaching mathematics visually & actively / Tandi Clausen-May. QA11.2 C535 2013 2013 2
130 Teaching physics: with the physics suite / Edward F. Redish QC30 R348 2003 2003 2
131 Teaching strategies : a guide to effective instruction / Donald Orlich ... [et al.] LB1025.3 T42 2013 2013 1
132 Teaching thinking : philosophical enquiry in the classroom / Robert Fisher. LB1590.3 F55 1998 1998 1
133 Teaching with classroom response systems : creating active learning environments / Derek Bruff. LB1027.23 B78 2009 2009 1
134 Thailand : animation & game directroy 2008-2009 / Authored by Thai Animation & Computer Graphics Association TR897 T32 2008-2009 2008-2009 2
135 Thailand education directory ... : a guide for foreign students / Department of Export Promotion, Ministry of Commerce L961.T5 T43 2004-2005 2004-2005 1
136 The Paso del Norte Region, Mexico and the United States. LA198 P37 2010 2010 1
137 The act of teaching / Donald R. Cruickshank, Deborah L. Bainer, Kim K. Metcalf. LB1025.3 C78 1999 1999 2
138 The classroom teacher's technology survival guide / Doug Johnson. LB1028.3 J65 2012 2012 1
139 The effective teacher / Cedric Cullingford. LB1025.2 C84 1995 1995 1
140 The effective teacher's guide : 50 ways to engage students and promote interactive learning / Nancy Frey ; series editors' note by Diane Lapp and Douglas Fisher. LB1025.3 F75 2011 2011 1
141 The feedback loop : using formative assessment data for science teaching and learning / Erin Marie Furtak, Howard M. Glasser and Zora M. Wolfe. LB1585 F87 2016 2016 1
142 The formative assessment action plan : practical steps to more successful teaching and learning / Nancy Frey, Douglas Fisher. LB3051 F75 2011 2011 1
143 The idea of a university / John Henry Newman ; Frank M. Turner, editor ; contributors, Martha McMackin Garland ... [et al.] LB2321 N53 1996 1996 1
144 The induction of new teachers : reflective professional practice / Les Tickle. LB2844.1.N4 T53 1994 1994 1
145 The learner-centered curriculum : design and implementation / Roxanne Cullen, Michael Harris, Reinhold R. Hill ; Maryellen Weimer, Consulting Editor. LB2361.5 C85 2012 2012 1
146 The nature of research : inquiry in academic contexts / Angela Brew. Q180.A1 B68 2001 2001 1
147 The needs of teachers / edited by V. Alan McClelland and Ved Varma. LB1775.4.G7 N44 1996 1996 1
148 The organized teacher's guide to your first year of teaching / Steve Springer, Brandy Alexander and Kimberly Persiani-Becker. LB2844.1 S67 2010 2010 2
149 The psychology of coaching, mentoring and learning / Ho Law, Sara Ireland and Zulfi Hussain. BF637.P36 L38 2013 2013 1
150 The sound of nature seawave [sound recording] / ผลิตโดย บริษัทเจวายพี VCDS 0084 1
151 The thinking student's guide to college : 75 tips for getting a better education / Andrew Roberts. LB2350.5 R63 2010 2010 1
152 Think like an engineer : use systematic thinking to solve everyday challenges & unlock the inherent values in them, Dream Big. Be Different. Have Fun / by Mushtak Al-Atabi. TA15 T56 2014 2014 1
153 Thinking at every desk : four simple skills to transform your classroom / Derek Cabrera, Laura Colosi. LB1025.3 C32 2012 2012 1
154 Thoughtful teaching / Christopher M. Clark. LB1027 C4693 1995 1995 1
155 Tools for teaching / Barbara Gross Davis. LB2331 D38 2009 2009 1
156 Towards strategic staff development in higher education / edited by Richard Blackwell and Paul Blackmore. LB1738 T69 2003 2003 1
157 Transforming a university : the scholarship of teaching and learning in practice / edited by Angela Brew and Judyth Sachs. LB1027 T72 2007 2007 1
158 Understand psychology / Nicky Hayes. BF636 H378 2010 2010 1
159 Using technology with classroom instruction that works / Howard Pitler, Elizabeth Ross Hubbell and Matt Kuhn. LB1028.3 P57 2012 2012 1
160 Visible learning : a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement / John A. C. Hattie. LB1060 H37 2009 2009 1
161 Visible learning and the science of how we learn / John Hattie and Gregory C. R. Yates. LB1067.5 H37 2014 2014 1
162 Visible learning for teachers : maximizing impact on learning / John Hattie. LB1067.5 H37 2012 2012 1
163 What's the use of lectures? / Donald A. Bligh. LC6515 B55 2000 2000 1
164 When teaching becomes learning : a theory and practice of teaching / Eric Sotto. LB1025.3 S68 1994 1994 1
165 When the scientist presents : an audio and video guide to science talks / Jean-luc Lebrun Q224 L42 2010 2010 2
166 Who owns the learning? : preparing students for success in the digital age / Alan November. LB1027.23 N68 2012 2012 1
167 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [videorecording] : การอบรมคณาจารย์ มทส / [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี] VCD 1037 1
168 กรณีศึกษา : การบริหารสถาบันอุดมศึกษา / ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร ทบวงมหาวิทยาลัย LB2341.8.T5 ก43ร7 ก43ร7 1
169 กรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา : รวมบทความกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6 ทบวงมหาวิทยาลัย / ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร ทบวงมหาวิทยาลัย LB2341.8.T5 ก43 ก43 1
170 กรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจรรยาสำหรับวิศวกร / มงคล เดชนครินทร์ TA157 ม22 2538 2538 1
171 ก่อนจะคิดเป็น ต้องฝึกคิดก่อน / พรรณี เกษกมล BF441 พ44 2558 2558 1
172 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ [videorecording] VCD 1016 3
173 การเขียนตำราและการเขียนบทความวิจัยในระดับนานาชาติ [videorecording] / โดย ยอดหทัย เทพธรานนท์ และคณะ VCD 1180 1
174 การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Q180.A1 ก647 2548 2548 2
175 การคิดเชิงกลยุทธ์ = Strategic thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ก4 2553 2553 1
176 การคิดเชิงบูรณาการ = Integrative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842บ7 2554 2554 1
177 การคิดเชิงประยุกต์ = Applicative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ป46 2554 2554 1
178 การคิดเชิงเปรียบเทียบ = Comparative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ป48 2555 2555 1
179 การคิดเชิงมโนทัศน์ = Conceptual thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ม9 2555 2555 1
180 การคิดเชิงวิเคราะห์ = Analytical thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ว6 2553 2553 1
181 การคิดเชิงวิพากษ์ = Critical thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ว63 2555 2555 1
182 การคิดเชิงสร้างสรรค์ = Creative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ส46 2556 2556 1
183 การคิดเชิงสังเคราะห์ = Synthesis-type thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842ส6 2554 2554 1
184 การคิดเชิงอนาคต = Futuristic thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ BF441 ก842อ3 2555 2555 1
185 การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน / มกราพันธุ์ จูฑะรสก BF441 ม246 2556 2556 1
186 การจัดการความรู้่ : สู่วงจรคุณภาพที่เพิ่มพูน / Dave Snowden HD58.82 ส93 2546 2546 1
187 การจัดการเรียนการสอน e-Learning ให้มีประสิทธิภาพ / โดย ศักดา ไชกิจภิญโญ LB1028.65 ศ62 ศ62 4
188 การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / ปทีป เมธาคุณวุฒิ LB1029.C45 ป363 2544 2544 1
189 การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข LB1060 พ64 2558 2558 1
190 การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่เพื่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สุคนธ์ สินธพานนท์ LB1060 ส73 2558 2558 1
191 การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วินิชย์บัญชา HA32 ก644 2558 2558 1
192 การถ่ายทอดประสบการณ์และการให้คำแนะนำในการเป็นครูสอนที่ดี [videorecording] / ประสาท สืบค้า และวิศิษฎ์พร วัฒนาวาทิน VCD 1038 1
193 การทำวิจัยในชั้นเรียน : ในสไตล์การเขียนรายงานแบบหน้าเดียว / ผู้เรียบเรียง, บุญเลี้ยง ทุมทอง LB1028 บ72 2547 2547 1
194 การบรรยายเรื่องการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 [videorecording] : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / [จัดโดย]สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 0687 2
195 การบรรยายเรื่องทัศนคติที่ดีในความเป็นครู บรรยาย 26 มิ.ย. 51 [videorecording] / โดย วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน VCD 1011 2
196 การบรรยายเรื่องแนวโน้มการศึกษาไทย : การสอนในปัจจุบันและอนาคตสำหรับครูมืออาชีพ [videorecording] / โดย วิจิตร ศรีสอ้าน VCD 1024 2
197 การบรรยายเรื่องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [videorecording] : วันที่ 8 กันยายน 2551 / โดย ประสาท สืบค้า VCD 1191 1
198 การประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มทส. ฝวก. 6.3.1 ท625 2543 2543 1
199 การประชุมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา -- การโต้วาที ญัตติ นักศึกษารีไทร์เยอะ [videorecording] : เด็กแย่หรือครูหย่อน VCD 1045 1
200 การประชุมวิชาการ "สู่มหาวิทยาลัยนอกระบบฯ" : 6-7 มีนาคม 2543 / จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) LB2301 ก643 2543 2543 1
201 การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = Thai POD network lower North-Eastern regional conference 2009 27-28 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [electronic resource] / จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี LB2331.74.T5 ก64 2552 2552 1
202 การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 3 = RGJ-Ph.D. Congresses III : 25-27 เมษายน 2545 โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย LB2386 ก643 2545 2545 2
203 การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษา / ศิริชัย กาญจนวาสี จ ศ64ป4 2543 2543 1
204 การประเมินผล วัดผล [videorecording] / คณิต ไข่มุกด์ VCD 1187 1
205 การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ : การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ = Embedded formative assessment / วิจารณ์ พานิช LB3051 ว63 2557 2557 1
206 การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์ LB1028.3 จ63 2560 2560 1
207 การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา LB1025 ว644 2544 2544 1
208 การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด LB1027 บ72 2541 2541 1
209 การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา / ธิดารัตน์ บุญนุช LB3605 ธ63 2543 2543 1
210 การพัฒนาคณาจารย์ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ LB1778.4.T5 พ93 2543 2543 1
211 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษา / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา LB3609 ว64 ว64 1
212 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา = Development and validation of research instruments : psychometric properties / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร H62 บ72 2555 2555 1
213 การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา / วิชัย วงษ์ใหญ่ LB2362.T5 ว62 2543 2543 2
214 การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา [videorecording] VCD 1019 1
215 การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง / สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ LB1029 ส45 2544 2544 1
216 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร / วิจารณ์ พานิช LB1060 ว62 2557 2557 1
217 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ, สุดาพร ลักษณียนาวิน LB1060 ก64 2553 2553 1
218 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข HA35 ศ646 2551 2551 1
219 การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ = Measurement and achievment test construction / เยาวดี วิบูลย์ศรี LB3051 ย75 2545 2545 2
220 การวัดและการประเมินผล [videorecording] / คณิต ไข่มุกด์ VCD 1040 1
221 การวัดและประเมินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน LB2822.75 อ73 อ73 1
222 การวัดและประเมินผล [videorecording] / วณิช วรรณพฤกษ์ VCD 1018 1
223 การวัดและประเมินผล [videorecording] : วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 / อุทุมพร จามรมาน VCD 0689 2
224 การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา / ไพศาล หวังพานิช LB2331.65.T5 พ95 2543 2543 1
225 การวางแผนการสอนและการเตรียมการสอน [videorecording] / ชาญชัย อินทรประวัติ VCD 1041 1
226 การวิจัยเชิงคุณภาพ : ไม่ยากอย่างที่คิด / ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ H62 ข24 2557 2557 2
227 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research / สุวิมล ว่องวาณิช LB1028.24 ส75 2560 2560 1
228 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย = The analysis and synthesis of professional ethics in Thailand / โดย กุหลาบ รัตนสัจธรรม พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ และวิไล สถิตย์เสถียร BJ1725 ก75 2547 2547 1
229 การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก = Field trip & viertual field trip for active learning / เนาวนิตย์ สงคราม LB1043.5 น75 2557 2557 1
230 การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) LA1223 ธ44ศ6 2542 2542 1
231 การศึกษาเพื่อสันติสุขของสังคมไทย / พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) BQ4570.P4 ธ44 2554 2554 1
232 การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 / วิจารณ์ พานิช LB1060 ว62ส4 2557 2557 1
233 การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (MCQ) [videorecording] / ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ VCD 1042 2
234 การสร้างซีดีรอมสื่อการสอนและงานพรีเซนเตชั่น / ปราโมช ภูจนา QA76.575 ป46 2549 2549 2
235 การสร้างนวัตกรรม : เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม / เนาวนิตย์ สงคราม LB1027 น75 2557 2557 1
236 การสร้างองค์กรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และการขอทุน [videorecording] / สราวุธ สุจิตจร VCD 1189 1
237 การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฏีและการนำไปใช้ / ชนาธิป พรกุล BF441 ช36 2557 2557 1
238 การสอนเพื่อปัญญาแห่งความสำเร็จ : เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน = Teaching for successful intelligence : to increase student learning and achievement/ Robert J. Sternberg, Elena L. Grigorenko, เขียน ; อารี สัณหฉวี, แปล LB1025 ส72 2545 2545 1
239 การสอนระดับอุดมศึกษา / สุทธนู ศรีไสย์ LB2331 ส73 2549 2549 1
240 การสอนห้องเรียนใหญ่ [videorecording] / วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน VCD 1020 1
241 การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาต่อความสำเร็จนักศึกษา" [videorecording] : วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / บรรยายโดย วิจิตร ศรีสอ้าน VCD 1391 2
242 การสัมมนาอาจารย์มืออาชีพ ปีงบประมาณ 2555 [videorecording] : วันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2555 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / [จัดโดย]สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 0684 2
243 การสัมมนาอาจารย์มืออาชีพ ปีงบประมาณ 2557 [videorecording] : วันที่ 21 เมษายน 2557 / [จัดโดย] สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 1482 1
244 การสัมมนาอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่และระบบความก้าวหน้าของวิชาชีพอาจารย์ มทส. [videorecording] : วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / ประสาท สืบค้า ... [และคนอื่นๆ] VCD 1492 8
245 การเสวนา รายวิชาฟิสิกส์ เคมี และแคลคูลัส [videorecording] : วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / [โดย สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี] VCD 1179 1
246 การเสวนาการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมเครื่องกล [videorecording] / สถานพัฒนาคณาจารย์ VCD 1331 2
247 การเสวนาการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความคิดและการสร้าง concept [videorecording] : วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1 / สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 1432 1
248 การเสวนาเรื่องแนวทางประเมินทักษะการคิดของนักศึกษาด้วยวิธี Collegiate learning assessment (CLA) [videorecording] : วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / [จัดโดย]สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 0688 2
249 การเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนเรื่อง Student center learning [videorecording] VCD 1012 1
250 การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้แบบเจาะลึก [videorecording] VCD 1014 1
251 การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน Good practice in teaching [videorecording] VCD 1015 1
252 การเสวนาหัวข้อสอนอย่างไรให้นักศึกษาคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และสังเคราะห์เป็น [videorecording] : ณ ห้องประชุมใหญ่ สุรสัมมนาคาร วันที่ 3 พฤษภาคม 2545 VCD 1047 1
253 การอบรมคณาจารย์ [videorecording] VCD 1013 1
254 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning and lecturc [videorecording] : engineering, science, and mathematics วันที่ 22 ธันวาคม 2551 / David Banjerdpongchai VCD 1185 1
255 การอบรมเชิงปฏิบัติการ [videorecording] : ผู้ช่วยสอนมืออาชีพ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 VCD 1183 6
256 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษา [videorecording] : วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 / โดยอนุสรณ์ พยัคฆาคม และธนวัฒน์ พีรวงศ์ VCD 1434 1
257 การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการออกข้อสอบปรนัย [videorecording]: เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ / บรรยายโดยม.ร.ว. จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ VCD 1254 1
258 การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการออกข้อสอบอัตนัย [videorecording] : เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ / บรรยายโดย ดนัย วังสตุรค VCD 1255 1
259 การอบรมพี่เลี้ยงทางวิชาการในการจัดค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปี 2554 [videorecording] / สถานพัฒนาคณาจารย์ VCD 1333 1
260 การอบรมเรื่องการกำหนดมาตรฐานและการตัดเกรด [videorecording] / โดย วณิช วรรณพฤกษ์ VCD 1325 2
261 การออกแบบการสอน หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ = Instructional design : principle and theories to practices / สุมาลี ชัยเจริญ LB1028.55 ส74 2559 2559 1
262 การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง / ศยามน อินสะอาด LB1044.87 ศ46 2561 2561 1
263 การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / คณะบรรณาธิการ, อดุลย์ วิริยเวชกุล ... [และคนอื่น ๆ] LA2103 อ73 2547 2547 6
264 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง Continuing professional development (CPD) ตาม UK Professional Standards Framework (UKPSF) [videorecording] : วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 / สถานพัฒนาคณาจารย์ VCD 1498 1
265 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ QA135.5 ส75 2556 2556 1
266 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "อาจารย์รุ่นใหม่: สอนอย่างไรให้ถูกใจนักศึกษา" [videorecording] : วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 / [จัดโดย] สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 1392 2
267 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนแนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ [videorecording] : วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 / สารัมภ์ บุญมี VCD 1493 1
268 กิจกรรมสันทนาการ -- อาจารย์ใหม่พบมิตราจารย์ 13-14 ธันวาคม 2547 [videorecording] VCD 1048 1
269 เก่ง presentation อย่างสตีฟ จ๊อบส์ = The presentation secrets of Steve Jobs / Carmine Gallo, เขียน ; แปลและเรียบเรียง, ศรชัย จาติกวณิช และประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล HD5728.22 ก84ก7 2557 2557 1
270 เก่งใช้งาน Excel 2007 / สุนีย์ เปลี่ยนเจริญ HF5548.4.M523 ส73 2551 2551 1
271 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2546 / พร้อมพร วัฒนานิกร ; ปรับปรุงโดย พรทิพย์ กาญจนนิยต, นพรัตน์ ประสาทเขตการณ์ LB2351.4.T5 พ45 2546 2546 2
272 ข้อบังคับเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย / เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จ ข536 ข536 1
273 ข้อสอบ : การสร้างและการพัฒนา = Test : Construction and development / โดย อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน LB2366 อ73 อ73 1
274 ครบรอบ ... ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [videorecording] / ผลิตโดย โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส VCD 0001 0001 4
275 ครูประจำชั้นมืออาชีพ / สุปราณี จิราณรงค์ LB1779 ส73 2558 2558 1
276 ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง / วิจารณ์ พานิช LA1221 ว62 2557 2557 1
277 ครูสมพร คนสอนลิง / โดยรุ่ง แก้วแดง GV1831.M65 ร72 ร72 1
278 ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นักรบ หมี้แสน LB2832.4.T5 ค56 2560 2560 1
279 ความเป็นมาและพัฒนาการของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของไทย / ส่วนมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ; ผู้จัดทำ, หิรัญ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] LB2362.T5 ค56 2545 2545 1
280 ความรู้คู่คุณธรรม : รวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ BJ1548 ค56 2542 2542 1
281 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0141 2
282 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง การจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0140 2
283 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0139 1
284 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0146 2
285 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0137 2
286 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0142 1
287 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0145 2
288 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0138 2
289 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0144 2
290 ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ VCD 0143 2
291 ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ พ.ศ. 2543 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี HF1414 ก64ค5 2543 2543 1
292 คิดอย่างผู้นำและผู้ตาม / โดย สุพัตรา สุภาพ HD57.7 ส73 2547 2547 1
293 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง = Handot for writing a self-assessment report (SAR) / [สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์] LB2838 ก75 2548 2548 1
294 คู่มือการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น LB2322.2 ค74 2545 2545 1
295 คู่มือการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ / บรรณาธิการ, อำพร ไตรภัทร ; [เขียนโดย เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ... [และคนอื่น ๆ]] LB2395.35 ค74 2543 2543 1
296 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา ... / ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. สสว. ฝ64 ฝ64 5
297 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ... = Bulletin engineering ... / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส สววศ. ป.ตรี 2551 2551 1
298 คู่มือการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข BF637.C6 ค74 2546 2546 2
299 คู่มือนิสิตนักศึกษา : ชีวิต การเรียน สู่ความสำเร็จ / สุพรรณี ปิ่นมณี LB3605 ส73 2558 2558 1
300 คู่มือปฏิบัติการเรียนการสอนยุคใหม่ = Ten best teaching practices / ทิลเลสตัน ดอนนา วอล์คเกอร์ ; ผู้แปล อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง LB1025.2 ท67 2546 2546 1
301 คู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ LB2324 ค74 2548 2548 1
302 คู่มือหลักสูตรฝึกอบรม : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย (ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า) / บรรณาธิการ, กิตติชัย วัฒนานิกร, พรทิพย์ กาญจนนิยต LB2331.65.T5 ค74อ5 ค74อ5 2
303 คู่มืออาจารย์ : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ / โดย H. H. Skilling LB1027 ส26 2544 2544 1
304 คู่มืออาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ = Teaching engineering, science, mathematics / by Hugh Hildreth Skilling ; แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดย มงคล เดชนครินทร์ LB2331 ส26 2548 2548 5
305 เครือข่ายหลัก : การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / เรียบเรียงโดย สมสมร วงศ์รจิต, นิภาภรณ์ ดีสมโชค และฉวีวรรณ์ บุญแห LB2371.6.T5 ส45 2547 2547 1
306 เคล็ดลับฉลาดเรียน เก่งสอบ เก่งตอบคำถาม / ครูแว่น (โชติกานต์ เที่ยงธรรม) LB1065 ช93 2557 2557 1
307 แคทส์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง = CATS : a student-centered instructional model / ชนาธิป พรกุล LB1027.23 ช36 2543 2543 1
308 โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน / กระทรวงศึกษาธิการ ; รวบรวมโดย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต LB2822.75 ศ62ค9 2546 2546 2
309 จริยธรรมทางวิชาการ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ BJ1725 ส726 2542 2542 1
310 จริยธรรมในวิชาชีพ / โดย วริยา ชินวรรโณ BJ1725 ว46 2546 2546 1
311 จับใจคน จับใจงาน / โดย สุพัตรา สุภาพ HF5549.A3 ส73 ส73 5
312 จิตวิทยาการสอนระดับอุดมศึกษา [videorecording] / โดย อมรวิชช์ นาครทรรพ VCD 1178 1
313 จิตสำนึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / มัลลิกา มัติโก; บรรณาธิการ BF311 จ63 2541 2541 1
314 ชีวิต ความจริง การเรียนการสอน / โดย ชาตรี สำราญ LB1027.5 ช63 2544 2544 1
315 เดอะลาสต์เลกเชอร์ = The last lecture / แรนดี เพาซ์ และเจฟฟรีย์ ซาสโลว์ ; วนิษา เรซ : แปล ย พ72 2551 2551 1
316 เดี่ยวขิม 2 [sound recording] : บรรเลงดนตรีไทยเดิม = Thai classical music / บริษัทเอ็ม.ดี.เทป VCDS 0264 1
317 ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ = Modern test theories / ศิริชัย กาญจนวาสี LB3051 ศ646 2555 2555 1
318 ท่องโลกคุณภาพ / [สรุปและเรียบเรียงโดย, กิตติชัย วัฒนานิกร, พรทิพย์ กาญจนนิยต] LB2324 ก63 2546 2546 3
319 ทักษะการสอน การสะท้อนคิดของนักศึกษา [videorecording] : วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1 = Reflective thinking/ สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 1433 1
320 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ LB1134 พ93 2557 2557 1
321 ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21st Century skills : rethinking how students learn / James Bellanca and Ron Brandt, editors ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, แปล LB1134 ท62 2554 2554 1
322 ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว / พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) BQ4570.K5 ธ44 2554 2554 1
323 เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา / ปรีชา ช้างขวัญยืน, บรรณาธิการ Z7405.T4 ท72 2551 2551 1
324 เทคนิคการใช้คำถามพัฒนาการคิด / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ BF441 ช64 2557 2557 1
325 เทคนิคการสอน [videorecording] : การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ความไม่สมเหตุสมผล การคิดเร็ว คิดช้าในห้องเรียน บรรยาย 19 กันยายน 2556/ โดย อรชุน ไชยเสนะ VCD 1450 1
326 เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ LB2331 พ93 2543 2543 1
327 เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ LB1050 ส36 2559 2559 1
328 เท่าทันคุณภาพ / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย LB2324 ป46 2546 2546 1
329 ธรรมนูญชีวิต-ธรรมนูญรัฐ : คู่มือการดำเนินชีวิตทางธรรมและทางโลกสำหรับคนรุ่นใหม่ / โดย ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ BQ4570.L5 ธ64 2548 2548 1
330 นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา / บรรณาธิการ, กิตติชัย วัฒนานิกร LB2331.65.T5 ท35 2544 2544 1
331 นวัตกรรมการศึกษา / บุญเกื้อ ควรหาเวช LB1027 บ72 2543 2543 1
332 นามานุกรมแหล่งทุนวิจัย = Directory of research funding sources / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, [ผู้รวบรวม] มทส สบวพ. 10.3.4 น64 2549 2549 2
333 นิพพาน [sound recording] : จุดหมายปลายทางของสรรพชีวิต = Nirvana / จำรัส เศวตาภรณ์ VCDS 0146 1
334 แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก ภารกิจของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา เพื่อผู้เรียนและสังคม / สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี LB2822.75 ศ62น8 2543 2543 1
335 บทบาทของประเทศไทยกับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก / สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ HV400.55 ส63 2546 2546 1
336 บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา / ทบวงมหาวิทยาลัย LA1221 ท35 2544 2544 1
337 บันทึกถ้อยความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ทวิช จิตรสมบูรณ์ มทส สนอ. 10.3.6 ท56บ6 2546 2546 1
338 บันทึกวีดิทัศน์การบรรยายการพัฒนาการเรียนการสอน [videorecording] : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี = For a better tomorrow / บรรยายโดย วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน VCD 1181 2
339 บันทึกวีดิทัศน์วันแรกของการเปิดภาคการศึกษา [videorecording] : เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ สดูดิโอ 1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / บรรยายโดยชิโนรัตน์ กอบเดช VCD 0690 3
340 บันทึกเสวนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม [videorecording] : วันที่ 28 ตุลาคม 2552 / โดย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 1217 1
341 บันทึกเสวนาทัศนคติที่ดีของความเป็นครู [videorecording] : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ / บรรยายโดย วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน VCD 1216 1
342 ปฐมบทสู่การเป็น--อาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / โดย สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ; [คณะผู้จัดทำ] ประสาท สืบค้า ... [และคนอื่น ๆ] LB1025 ท72ป3 2552 2552 5
343 ปฐมบทสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / โดย สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ; [คณะผู้จัดทำ] ประสาท สืบค้า ... [และคนอื่น ๆ] LB1025 ท72ป3 2555 2555 5
344 ประชาคมอาเซียนที่อาจารย์ควรรู้จัก [videorecording] : บรรยายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน VCD 1280 2
345 ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา / จัดทำโดย สำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย; รวบรวมโดย นิภาภรณ์ ดีสมโชค LB2325 ป46 2546 2546 2
346 ประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา = Systems approach in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LA132 ส79จ6 2547 2547 4
347 ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ = Evaluation of policy, program and project / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช H97 ส79 2550 2550 3
348 ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน = Evaluation and research for instruction development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB1131 ส79ป4 2552 2552 2
349 ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน = Evaluation of curriculum and instruction / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB2806 ส79ป4 2549 2549 3
350 ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา = Development of education evaluation instruments / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB3051 ส79 2552 2552 2
351 ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน = Instructional systems development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB1025.3 ส79 2549 2549 4
352 ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน = Curriculum development and instructional methodology / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB2806.15 ส79 2553 2553 2
353 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB1028.3 ส79ว6 2553 2553 4
354 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB1028 ส79ว6 2552 2552 4
355 ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการสอน = Instructional technology and communication / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB1028.3 ส79ท72 2547 2547 2
356 ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา = Policy and planning in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LC71.2 ส79น9 2552 2552 2
357 ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ = Learning management science / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB1060 ส79ว6 2552 2552 2
358 ปรัชญาการศึกษาไทย [videorecording] / ไพโรจน์ สัตยธรรม VCD 1190 1
359 ปรัชญาปฎิบัตินิยม : รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย / ประทุม อังกูรโรหิต B832 ป46 2543 2543 1
360 ปาฐกถาพิเศษอธิการบดีพบอาจารย์และแนวทางสู่การพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของ มทส. [videorecording] : วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา VCD 1491 2
361 ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน = Cement and applications / [คณะผู้จัดทำ] ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร ... [และคนอื่น ๆ] TA434 ป73 2548 2548 1
362 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จ ค36พ4 ค36พ4 2
363 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี LC94.T5 ค36 2542 2542 1
364 พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และธรรมนูญชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตุโต) / บรรณาธิการ, วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล BQ5325.T5 พ469 2550 2550 1
365 พรีเซนเทชั่นเซน : ไอเดียเรียบง่ายในการออกแบบและนำเสนออย่างทรงพลัง / การ์ เรย์โนลด์ส HF5718.22 ร74 2553 2553 1
366 พรีเซนเทชั่นเซน ดีไซน์ : ปรับปรุงงานนำเสนอด้วยหลักการและเทคนิคการออกแบบที่เรียบง่าย / การ์ เรย์โนลด์ส HF5718.22 ร74 2557 2557 1
367 พลิกฝ่ามือรื้อเรื่องเรียนรู้ = The Learning Revolution / กอร์ดอน ไดรเด็น และ จีนเน็ตต์ ฟอส ; ธัญญา ผลอนันต์, แปล LB1051 ด94 2545 2545 1
368 พิธีเปิดสถานพัฒนาคณาจารย์ [videorecording] / โดย สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี VCD 1184 1
369 พิธีเปิดหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน [videorecording] : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2544 / หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน VCD 1046 1
370 เพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [videorecording] / ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส VCD 0014 0014 1
371 ภาพนิ่งการอบรมพี่เลี้ยงทางวิชาการในการจัดค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปี 2554 [videorecording] : วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง B3101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา VCD 1384 1
372 ภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มงคล เดชนครินทร์ T11 ม22 2552 2552 1
373 ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา : คู่มือการทำกิจกรรม & การใช้ภาษาในชั้นเรียน = English for primary teachers : a handbook of activities & classroom language / Mary Slattery, Jane Willis ; แปลโดย มณีเพ็ญ อภิบาลศรี, อิศรา ประมูขศุข LC3701 ส46 2549 2549 2
374 มหาวิทยาลัยที่ทางแยก : จุดประกายวิสัยทัศน์อุดมศึกษาไทยในอนาคต / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ LA1223 ก842ม5 2541 2541 1
375 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จ ก64ม62 2543 2543 2
376 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา/ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา LB2832 ป36 2545 2545 1
377 มิติใหม่ทางการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ = Krishnamurti on education / กฤษณมูรติ, บรรยาย ; พยับแดด, แปล LB880 ก45 2549 2549 1
378 รวมบทคัดย่องานวิจัย : ที่ดำเนินการเสร็จแล้วในปีงบประมาณ 2547-2550 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส สบวพ. 10.3.1 ร543 2547-50 2547-50 1
379 รอบรู้ประชาคมอาเซียน [videorecording] = Getting to know ASEAN Community : การเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่ AEC บรรยายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / บรรยายโดย วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน VCD 1370 2
380 ร้อยเรียงเสียงขิม 2 [sound recording] = Roi Reang Seang Khim 2 / บรรเลงโดย วราเมษ รัตนไชย VCDS 0263 1
381 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) LB2349 ร63ร6 2546 2546 2
382 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา / สำเนา ขจรศิลป์ LB2343 ส67 2543 2543 1
383 ระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[videorecording] / วารี เชื้อปรุง VCD 1188 1
384 ราชกิจจานุเบกษา : ฉบับพิเศษ จ ร62 2533 2533 2
385 รายงาน : ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันราชภัฎเพชรบุรี ปีการศึกษา ... / สถาบันราชภัฎเพชรบุรี LB2349 พ72 2539-45 2539-45 1
386 รายงานการประชุมสัมมนาโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ LB2822.75 ศ62ร6 2546 2546 1
387 รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 4 ปี เรื่องการอุดมศึกษาไทยใน 10 ปีข้างหน้า = วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2537 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ผู้จัดทำ ประสาท สืบค้า ... [และคนอื่น ๆ] มทส. 6.6 ก64อ73 2538 2538 2
388 รายงานการประชุมสัมมนานายกรัฐมนตรีให้นโยบายคณบดีและหัวหน้าภาควิชา เรื่องนโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา : วันที่ 10 มกราคม 2546 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร / ส่วนวิเคราะห์โครงการ สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย LB2331.64.T5 น93 2546 2546 2
389 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องการวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา : 9-10 กันยายน 2542 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี LB2806 ก645 2542 2542 1
390 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันราชภัฎเพชรบุรี / บรรณาธิการ, หรรษา ผลาทร LB2324 ร64 ร64 1
391 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ... : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. ฝวก. 14.1.2 2548 2548 1
392 รายงานการประเมิืน (เฉพาะบทที่ 6-9) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) / ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] LB1742 ป46 2545 2545 1
393 รายงานการวิจัยการพัฒนาวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ตามแนวทางไตรสิกขา / โดย ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด LB2344 ต46 2551 2551 3
394 รายงานการวิจัยแบบการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] LB2326.3 บ83 2545 2545 1
395 รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / โดย ชลัช จงสืบพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] LB2349 ร64 2545 2545 1
396 รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ = The development of indicators and criteria for internal assessment for quality enhancement / โดย รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, ก้องกิติ พูลสวัสดิ์ LB2806 ร62 2545 2545 2
397 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / [สุภาพ ณ นคร, หัวหน้าโครงการวิจัย, มารุต ดำชะอม ... และคนอื่น ๆ] LB2371.6.T5 ส74 2547 2547 2
398 รายงานการวิจัยศักยภาพพหุปัญญาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ LB2326.3 ศ62 2545 2545 1
399 รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องการเทียบระดับและโอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา / มัทนา ศานติวัตร, อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ และกฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ LB2371 ม63 2543 2543 1
400 รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา / โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์ LB2371 พ9 2543 2543 2
401 รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับอุดมศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / โดย ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์, จริยา หาสิตพานิชกุล และอาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ LB3051 ว65 2543 2543 1
402 รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ / โดย จิตประภา ศรีอ่อน LC3965 จ63 2543 2543 1
403 รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องหลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับบัณฑิตศึกษา / โดย วินัย วีระวัฒนานนท์ LB2371 ว63 2543 2543 2
404 รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องหลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี / โดย เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพิมพ์ และสุนทรี คนเที่ยง LB2371 ส74 2543 2543 2
405 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์ / โดย วิจารณ์ พานิช ... [และคนอื่นๆ] LB2349 ว623 2544 2544 2
406 รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเมินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย : วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2545 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ จังหวัดกาญจนบุรี / ส่วนมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย LB2822.75 ก64 2545 2545 1
407 รายงานการสัมมนาเรื่องเหตุใดเวียดนามจึงจะประสบผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ? / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี Q183.4.V5 ก64 2544 2544 1
408 รายงานการเสวนาทางวิชาการ (การประชุมโต๊ะกลม) เรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา : แนวทางสำหรับประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี Q183.3.A1 ค26 2544 2544 1
409 รายงานการอภิปรายเรื่องพุทธธรรมนำการศึกษาได้อย่างไร : รายงานผลจากการสัมมนาทางวิชาการเรื่องปฏิรูปการศึกษา : ก้าวหน้าสู่ปีที่ 3 ศาสนากับการปฏิรูปการเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุม Plenary Hall 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี BQ4570.E3 ส63พ6 2544 2544 1
410 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) / [หัวหน้าโครงการ: อาวุธ ศรีศุกรี ... และคนอื่น ๆ] LB2324 ศ62 2547 2547 4
411 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษา / อมรวิชช์ นาครทรรพ LB2324 อ455 2545 2545 1
412 รายงานประจำปี ... : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ LG395.S27 ห65 2545 2545 1
413 รายงานประจำปี ... สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา LB2324 ร63 2545 2545 1
414 รายงานประจำปี ... สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา LB2324 ร63 2547 2547 2
415 รายงานประจำปี 2545 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ LG395.S64 ก7 2545 2545 1
416 รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องบทบาทที่คาดหวังในการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ = Expecting roles of Maejo university in development administration toward an autonomous public university under government supervised / สรัญญา โชติรัตน์และ ศรีกุล นันธะชุมภู LG395.M34 ส46 2545 2545 1
417 รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องศึกษาเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนจากการลงทุนตามแนวทางการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ = Comparative study of break-even point under new agricultural theory : a case of Phrae province / อิสราภรณ์ พลนารักษ์, สรัญญา โชติรัตน์ และจุฑามาส พันธุณรงค์ S495.5.A45 อ65 2546 2546 1
418 รายงานผลการวิจัยเรื่องบทบาทที่คาดหวังของประชาชนชาวไทยภาคใต้ตอนบนต่อแผนการจัดการศึกษาของวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง = Expecting role of Thai people in upper Southern area toward educational pland of Chumphon campus, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang / สรัญญา โชติรัตน์, ร่วมจิตร นกเขา และพรสวรรค์ ดวงบาดาล LG395.B350 ส46 2541 2541 1
419 รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องปฏิรูปวิธีการรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : โควตาหรือการสอบร่วม วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2543 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี LB2351 ก64 2543 2543 1
420 รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย / ทิศนา แขมมณี LB1025 ท65 2546 2546 1
421 รู้รักษ์แผ่นดิน / เรียบเรียงโดย หลักแก้ว อัมโรสถ BQ4308.T4 ห46 2552 2552 1
422 เรียนภาษาอังกฤษอย่างไร--ให้เก่ง [videorecording] / ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ VCD 0426 2
423 เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : 7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคตใหม่ / ซูซาน เอ. แอมโบรส ... [และคนอื่น ๆ] LB1025.3 ร83 2556 2556 2
424 เรียนอย่าง [สบาย] ใน มทส. / บรรณาธิการ, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ LB1060 ร83 2552 2552 1
425 ลายแทงนักคิด / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศํกดิ์ BF441 ก842ล6 2556 2556 1
426 วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย : รวมบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร บรรณาธิการ LB1062 ว63 2545 2545 1
427 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง วารสาร 3
428 วิกฤตการณ์ Child-Centered กับทางออกที่บอกได้ / ปัญญา ทรงเสรีย์ LB1029.C45 ป62 2544 2544 1
429 วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย : บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาครบ 39 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / บรรยายพิเศษโดย เทียนฉาย กีระนันทน์ จ ท83ว6 2550 2550 3
430 วิดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้ [videorecording] : วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร / บัณฑิต ทิพากร VCD 1495 4
431 วิดีทัศน์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและวิธีให้กำลังใจ" [videorecording] : วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 VCD 1481 1
432 วิดีทัศน์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา "วิธีคิดและใช้เวลาของนักศึกษาที่เป็นแบบอย่าง" [videorecording] : วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 VCD 1483 2
433 วิดีทัศน์กิจกรรมเสวนาการประยุกต์งานวิจัยบริการวิชาการและการทำโครงการเข้ากับงานสอน [videorecording] / สถานพัฒนาคณาจารย์ VCD 1489 2
434 วิดีทัศน์เสวนาการพัฒนาสื่อการสอนใช้ได้จริง เรื่องไม่ยาก [videorecording] : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 / สถานพัฒนาคณาจารย์ VCD 1490 1
435 วิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน / รัตนะ บัวสนธ์ H62 ร63 2555 2555 1
436 วิธีการสอนแบบผสมผสานโดยการใช้ Project-base learning : PBL และ coaching [videorecording] : บรรยาย 19 สิงหาคม 2557 / โดย ประพัฒน์ เป็นตามวา VCD 1479 1
437 วิธีการสอนและเทคนิคการสอน [videorecording] / ชาญชัย อินทรประวัติ VCD 1039 1
438 วิธีการสอนและเทคนิคการสอน [videorecording] : บรรยาย 8 กันยายน 2551 / สิรินทร ศรีโพธิ์ VCD 1383 1
439 วีดิทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped classroom [videorecording] : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / โดย ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ VCD 1497 2
440 วีดิทัศน์กิจกรรมอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน [videorecording] : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมวีไอพี 1 สุรสัมมนาคาร / ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม VCD 1494 1
441 วีดิทัศน์เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก [videorecording] : มิติใหม่ของการประเมิน / โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) VCD 0060 1
442 ศาสตร์ + ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ฉบับเต็มร้อย) / มัย ตะติยะ LB2369 ม64 2557 2557 1
443 ศาสตร์การคิด : รวมบทความเรื่องการคิดและการสอนคิด / ผู้เขียน, สุมน อมรวิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, สุมน อมรวิวัฒน์ BF441 ศ65 2558 2558 1
444 ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี LB1025 ท65ศ6 2550 2550 1
445 ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี LB1025 ท65ศ6 2552 2552 2
446 ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี LB1025 ท65ศ6 2545 2545 1
447 ศาสนาและปรัชญาศาสนา [videorecording] / บรรยายโดยธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ VCD 1043 1
448 ศิลปะการเป็นพิธีกร รวมแบบอย่าง : การจัดพิธีการ พิธีการศาสนา มารยาทไทยในพิธีการ การพูดตามแบบฉบับผู้ที่ฝึกฝนมาดีแล้ว / รวบรวมโดย ทองสุข มันตาทร PN1590.M3 ศ64 2548 2548 1
449 ศิลปะการสอน เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ LB1029.C45 ช64 2558 2558 1
450 สถิติการศึกษาฉบับย่อ ปีการศึกษา ... = ... Educational statistics in brief / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ LB2846 ส63ส3 2538 2538 1
451 สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 [electronic resource] / วิจารณ์ พานิช LB1051 ว62 2556 2556 1
452 สมองใหม่เล่ม 1 = The ending of time : part 1 / กฤษณมูรติ และเดวิด โบฮ์ม ; ผู้แปล, พยับแดด BF503 ก45 2552 2552 1
453 สร้างความคิดให้เฉียบคมด้วยการคิดอย่างเฉียบแหลม / พรรณี เกษกมล BF441 พ44ส4 2558 2558 1
454 สรุปโครงการประชุมปฏิบัิติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากร โรงเรียนในฝันขุมพลังทางปัญญาของชุมชน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทคและโรงแรมแิอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 1-3 สิงหาคม 2546/ กระทรวงศึกษาธิการ LB2822.75 ร92 2546 2546 1
455 สอนเด็กทำโครงงาน : สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข LB1027.43 พ64 2560 2560 1
456 สอนเด็กให้เป็นคนดี / วิจารณ์ พานิช HQ755.8 ว62 2557 2557 1
457 สอนไปทำไม : เทคนิคการสอนและวัดผลระดับอุดมศึกษา / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน LB1025 อ73 2541 2541 1
458 สัตตศิลา : หลักเจ็ดประการสำหรับ : การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ LB1707 ส63 2550 2550 1
459 สารสนเทศ ปีการศึกษา ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ม72 2545 2545 2
460 สารสนเทศ ปีการศึกษา ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ม72 2544 2544 2
461 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ : ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร LA122 ส46 2542 2542 1
462 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ : ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสพระชนมายุ 4 รอบ วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2546 / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ LA122 ส46 2546 2546 2
463 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร LA122 ส46 2539 2539 1
464 สื่อการสอนมัลติมีเดีย : การผลิตสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft Producer / นพพล เผ่าสวัสดิ์ QA76.575 น33 2549 2549 1
465 สื่อการสอนและฝึกอบรมจากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล / กิดานันท์ มลิทอง LB1028.3 ก63 2544 2544 1
466 สู่ความสำเร็จ : หลักการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่นในมิติแห่งคริสต์ศาสนา / โดย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย BF637.S8 ส62ส7 2546 2546 2
467 เส้นทางปฏิรูปการศึกษา / ประยูร ศรีประสาธน์ และคณะ LA1221 ส733 2546 2546 1
468 เสวนาโต๊ะกลมการสอนชั้นเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน [videorecording] : สอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ / ประภาศรี อัศวกุล และสุขสันติ์ หอพิบูลสุข VCD 1238 1
469 เสวนาเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอาจารย์ [videorecording] : การขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ / สิทธิชัย แสงอาทิตย์ ... [และคนอื่น ๆ] VCD 1236 1
470 เสวนาสอนอย่างไรให้นักศึกษาสนุกและได้ความรู้ [videorecording] : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-12.00 ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ / กนต์ธร ชำนิประศาสน์ และขรรค์ชัย โกศลทองกี่ VCD 1235 1
471 หนังสือรวมบทความทางวิชาการเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต = Lifelong education and lifelong learning / สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล LC93.G7 ส75 2557 2557 1
472 หลักการสอน / อาภรณ์ ใจเที่ยง LB1025 อ64 2546 2546 1
473 หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ LB2331 พ93ห4 2555 2555 1
474 หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย LB2806 ป46ห4 2546 2546 3
475 หลังประเมินภายนอกโดย สมศ. มหาวิทยาลัยทำอะไรต่อ ? / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน LB2324 อ73ห4 2548 2548 3
476 อธิการบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี [videorecording] : วันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา VCD 1420 1
477 อบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานและการตัดเกรด [videorecording] : วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ / วณิช วรรณพฤกษ์ VCD 1237 1
478 อบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงวิชาการ พี่ผู้พิทักษ์น้องใหม่ รุ่นที่ 1 [videorecording] : ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2555 VCD 1390 1
479 อบรมพี่เลี้ยงทางวิชาการในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [videorecording] : วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 ห้อง 3101 VCD 1442 1
480 อรุณรุ่งแห่งการศึกษาสิทธิและโอกาสของคนไทย / คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ตุลาคม 2541 - มีนาคม 2542 ; คณะบรรณาธิการ สมภพ โรจนพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] LC94.T5 อ473 อ473 1
481 อาจารย์มืออาชีพ : แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนา / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ สินลารัตน์ LB1778 อ62 2550 2550 3
482 อาจารย์มืออาชีพ การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม [videorecording] : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 / โดยเกียรติฟ้า ตั้งใจจิต, อาทิตย์ คูณศรีสุข และนฤมล สิงห์ดง VCD 1435 1
483 อาจารย์ใหม่พบอธิการบดี [videorecording] : ณ ห้องสารนิเทศ 7 ธ.ค.47 / [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี] VCD 1036 1
484 อุดมศึกษาไทย / จรัส สุวรรณเวลา LB2329.8.T5 จ46 2545 2545 1
485 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน = Development of achievement test / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB1131 ส79พ6 2552 2552 2
486 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช LB3058.T5 ส79ส3 2552 2552 2
487 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14 = RBM results based management / บรรยายโดย ศิโรจน์ ผลพันธิน LB2341.8.T5 ศ69 ศ69 1