เอกสารประกอบการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์      
- 102104 ปฏิบัติการเคมี 2 ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORARATORY II ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 104107 MAN AND ENVIRONMENT ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 104108 Prin Biol II & Lab ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
       

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม      
- 204315 MANAGEMENT OF INFORMATION CENTER :การจัดการศูนย์สารสนเทศ ตำรา เอกสารคำสอน [หน่วยที่ 1] [หน่วยที่ 2] [หน่วยที่ 3]
[หน่วยที่ 4] [หน่วยที่ 5]
[หน่วยที่ 6]

       

 

 

 

 


Statistics
Home