เอกสารประกอบการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์      
- 102104 ปฏิบัติการเคมี 2 ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORARATORY II ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 104107 MAN AND ENVIRONMENT ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
- 104108 Prin Biol II & Lab ตำรา เอกสารคำสอน Powerpoint
       

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม      
- 204318 แหล่งสารสนเทศ ตำรา เอกสารคำสอน [หน่วยที่ 1] [หน่วยที่ 2 ] [หน่วยที่ 3 ]
[หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1] [หน่วยที่ 4ตอนที่ 4.2 ]
[หน่วยที่ 5 ] [หน่วยที่ 6]
       

 

 

 

 


Statistics
Home