Bookstore

ประกาศ !!

งานจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (BookStore)
เปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
นักศึกษาสามารถเข้ามาซื้อได้
ณ บริเวณโถงอาคารบรรสาร 1
ด้านหลังอาคารบรรณสาร 2
เปิดจำหน่ายวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

  1. เข้าตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีจำหน่าย
    โดยเข้าตรวจสอบข้อมูล รหัสวิชา ชื่อวิชา ราคา ให้เรียบร้อย
ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณศักชัย หันขุนทด เจ้าหน้างานผลิตเอกสารการเรียนการสอน
- โทรศัพท์ 0862445262