แสดงรายการ
ตารางแสดงรายการใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรม
ใส่รหัสพนักงานเพื่อค้นหา : วันที่เริ่มต้น     วันที่สิ้นสุด    
home
ลำดับว/ด/ปกิจกรรมชื่อผู้ใช้บริการ - หน่วยงานรายการวันส่งงาน
15 เมย 2567การเรียนการสอนน.ส.ชนากานต์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม19 เมย 2567
ฟิวเจอร์บอร์ด2  แผ่น
อื่น ๆ   ป้ายชื่ออาจารย์ติดประตูห้องทำงาน
ข้อความ   ป้ายที่ 1) อาจารย์ ดร.ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ Thanasit Suksutdhi , Ph.D. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ School of Management Technology ป้ายที่ 2) ผศ.ดร.สรียา วิจิตรเสถียร Asst.Prof.Dr.Sareeya Wichitsatian สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ School of Management Technology หมายเหตุ : 2 บรรทัดแรก = พื้นสีแสด ตัวหนังสือสีขาว 2 บรรทัดหลัง = พื้นสีเทาอ่อน ตัวหนังสือสีดำ
22 เมย 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.ภรรธรีย์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ17 เมย 2567
อักษร-โลโก้สติกเกอร์12  ชิ้น
สูง (นิ้ว)ไม่มีข้อมูลความสูง
สีอักษรไม่มีข้อมูลสีอักษร
ข้อความ   เปลี่ยนวันที่ป้ายบอกทางบนฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือ ตัวหนังสือสีแดง "20-21 เม.ย. 2567"
32 เมย 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.จันจณา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์2 เมย 2567
ข้อความ   ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายหน้าห้องพักอาจารย์ค่ะ 1.อาจารย์ ดร.ลักขณา ไชยนอก Dr.Lakkhana chainok หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ Head, School of Family Health and Midwifery Nursing 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร Asst. Prof. Maj. Dr. Piyaorn Wajanatinapart หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช Head, School of Psychiatric Nursing 3.อาจารย์อาทิตยา แก้วน้อย Miss Arthitaya Kaeonoi สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ School of Family Health and Midwifery Nursing
42 เมย 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.พรรธน์ชนก ส่วนอาคารสถานที่3 เมย 2567
ฟิวเจอร์บอร์ด4  แผ่น
52 เมย 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.สุกัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์2 เมย 2567
ป้ายผ้า1  ผืน
ฟิวเจอร์บอร์ด3  แผ่น
เคลือบสติกเกอร์ใส3  แผ่น
ข้อความ   รายละเอียดส่งให้ทางเมล์ เรียบร้อยแล้วค่ะ
628 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัย.นักศึกษา -ไม่มีข้อมูล28 มีค 2567
726 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยนางสุภาพันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26 มีค 2567
ข้อความ   ติดกระจกหน้าห้องทำงาน กรวรรณ รัตนไชย Korawan Ratanachai หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Chief of Division of Scientific and Technology
826 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.ภัททิยา สำนักงานอธิการบดี26 มีค 2567
อื่น ๆ   ติดสติ๊กเกอร์บังตา
921 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.เสาวณีย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์21 มีค 2567
1021 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.เสาวณีย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์28 มีค 2567
ฟิวเจอร์บอร์ด13  แผ่น
ข้อความ   1. ห้องหลังสัมภาษณ์ ขนาด 20*50 ป้ายชื่อติดหน้าห้องอาจารย์ 1.สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น อ. ทพ.ไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์ อ. ทพญ.ชิดชนก คันธพสุนธรา อ. ทพ.จิรพันธ์ ปัญญาสุขุม อ. ทพญ.ศิริมาศ เลิศชาคร 2. สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ อ. ทพ.กิตติศักดิ์ กัญญพันธ์ อ. ทพ.สมศักดิ์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ อ. ทพญ.ธนัญา ฮ้อแสงชัย อ. ทพญ.ศิรดา ทองรักศรี อ. ทพญ.สุธิตา ไชยทิพย์ อ. ทพญ.อินทิวร ริยะจันทร์ อ. ทพญ.เกศกัญญา มีศีล 3. สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ อ. ทพญ.ณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา
1118 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.บุษบงก์ สำนักงานอธิการบดี22 มีค 2567
ข้อความ   โลโก้ มทส กับ โลโก้ ราชภัฎ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การใช้งานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1215 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยน.ส.ชุติมา สำนักงานอธิการบดี15 มีค 2567
ฟิวเจอร์บอร์ด9  แผ่น
ข้อความ   รายละเอียดตามข้อมูลที่ส่งให้ทางเมลล์ของคุณโกสินทร์
1313 มีค 2567กิจกรรมมหาวิทยาลัยนางพิณพิชญา ส่วนสารบรรณและนิติการ5 เมย 2567
ฟิวเจอร์บอร์ด3  แผ่น
ข้อความ   1. ชนะเลิศ นางงามสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 2. รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางงามสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท 3. รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางงามสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

แผ่นพับโปสเตอร์ปกเอกสารวุฒิบัตรป้ายตัวอักษรกระดาษชาร์ทป้ายผ้าป้ายไม้อัดอักษร-โลโก้สติกเกอร์เคลือบสติกเกอร์ใสฟิวเจอร์บอร์ดอื่น ๆ
0   0   0   0   0   1.00   0   12   3   34   2