รายการเอกสารมีจำหน่ายห้อง BookStore   ภาคการศึกษาที่ 2560/2  วันที่ 21 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2561
ค้นหาจากรหัสวิชา  ชือวิชา 

มีข้อมูลทั้งหมด 93 รายวิชา แสดงข้อมูลหน้าละ  5 รายวิชา หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 

ลำดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

คงเหลือ

ราคา

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

000001

สมุด
Book

14,448

15.00

2

000003

ปกรายงาน
Cover Report

8,470

2.00

ตู้ 21 ชั้น 5 อื่นๆ ข้างเค้าเตอร์

3

102104

ปฏิบัติการเคมี 2-คู่มือ
CHEMISTRY LABORATORY II-คู่มือ

2

65.00

ตู้ 2 ชั้น 4 อื่นๆ หลังเคาเตอร์

4

102104

ปฏิบัติการเคมี 2-แบบรายงาน
CHEMISTRY LABORATORY II-แบบรายงาน

2

12.00

5

102105

เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY

15

130.00

อื่นๆ ฟ้า-หลังเคาเตอร์