รายการเอกสารมีจำหน่ายห้อง BookStore   ภาคการศึกษาที่ 2560/3  วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
ค้นหาจากรหัสวิชา  ชือวิชา 

มีข้อมูลทั้งหมด 101 รายวิชา แสดงข้อมูลหน้าละ  5 รายวิชา หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 

ลำดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

คงเหลือ

ราคา

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

000001

สมุด
Book

14,040

15.00

2

000003

ปกรายงาน
Cover Report

2,774

2.00

ตู้ 21 ชั้น 5 อื่นๆ หลังห้อง

3

102104

ปฏิบัติการเคมี 2-คู่มือ
CHEMISTRY LABORATORY II-คู่มือ

2

65.00

ตู้ 1 ชั้น 1

4

102104

ปฏิบัติการเคมี 2-แบบรายงาน
CHEMISTRY LABORATORY II-แบบรายงาน

2

12.00

ตู้ 1 ชั้น 1

5

102105

เคมีอินทรีย์-ผศ.ดร.ธนพร แม่นยำ
ORGANIC CHEMISTRY-ผศ.ดร.ธนพร แม่นยำ

68

130.00

ตู้ 1 ชั้น 2 อื่นๆ กลางห้อง