รายการเอกสารมีจำหน่ายห้อง BookStore   ภาคการศึกษาที่ 2560/2  วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ค้นหาจากรหัสวิชา  ชือวิชา 

มีข้อมูลทั้งหมด 93 รายวิชา แสดงข้อมูลหน้าละ  5 รายวิชา หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 

ลำดับ

รหัสวิชา

ปกหนังสือ

ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

คงเหลือ

ราคา

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

000001

สมุด
Book

8,701

15.00

อื่นๆ D1-19/7/60-1302เล่ม

2

000003

ปกรายงาน
Cover Report

416

2.00

อื่นๆ ข้างเค้าเตอร์

3

102105

เคมีอินทรีย์-ผศ.ดร.ธนพร แม่นยำ
ORGANIC CHEMISTRY-ผศ.ดร.ธนพร แม่นยำ

15

130.00

ตู้ 1 ชั้น 1 อื่นๆ ฟ้า-พี่ปูยืมไปเป็นตัวอย่าง 1 เล่ม 14-11-60

4

102106

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์-ผศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY-คู่มือ

6

60.00

ตู้ 1 ชั้น 2 อื่นๆ พี่ปูยืมไปเป็นตัวอย่าง 1 เล่ม 14-11-60

5

102106

ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์-รายงาน-ผศ.ดร.ธนพร แม่นยำ
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY-รายงาน

1

10.00

ตู้ 1 ชั้น 2 อื่นๆ พี่ปูยืมไปเป็นตัวอย่าง 1 เล่ม 14-11-60